Pastoral Letter on 20 Years of Democracy Sepedi North Sotho

Screen Shot 2014-02-26 at 10.54.48 AMBanabešo bao ba rategago,

Dibeke di se kae, re tlo buša ra fiwa gape sebaka sa go laetša ditokelo tša rena tša tokologo ka go tšea karolo dikgethong. Ge rentše re batamela dikgetho boradipolotiki ba kgopela thekgo go rena ka go goeletša di Telebišeneng, diyalemoyeng le ka go diriša didirišwa tše dingwe tša go tsebagatša ditaba. Go bohlokwa go theeletša ka hloko le go gopodišiša gabotse gore re tlo kgetha bjang.

Ka go leka go lemoga hlohleletšo ya moyamokgethwa modirong wo wa setšhaba, Moporofeta Jeremiah, o hlohleletša Baisraele ka gore: “ke nna fela ke tsebago merero ye ke le reretšego yona, merero ya katlego, e sego ya tahlego, merero ya bokamoso bjo bo holofetšago. (Jer 29: 11).

Ka moya wo wa tumelo, ka moka re mengwa go theeletša Morena Papa Francis mo lengwalong la gagwe la Bodiši, “The Joy of Gospel”, mola a re; maikarabelo a bodudi ke lehlogonolo le legolo, ka gona go ba le seabe mererong ya dipolotiki ke tshwanelo le toka (The Joy of the Gospel, temana 220).

Maitshwaro a mabotse e ka ba setlwaedi ge fela re hlahlwa ke Moyamokgethwa ka gona Morena Papa Francis, o re hlohleletša go tšea karolo ka mo re ka kgonago, ge a re; “Go ba le seabe mererong ya dipolotiki, ke pitšo yeo e hlomphegago, e bile ke leratorato, ka ge lerato le bjalo le hlolosela tekatekano ya botho ka moka.” (The Joy of the Gospel, temana 205)

Ka fao, re ipeletša go Bakatholike ka moka, gore ka moya wa thapelo le boinagano, ba iteke ka mafolofolo go kgetha bjaka, “badudi bja maikarabelo” ka go tšea karolo pušong ya lefase la gaborena. Seo se tlo phethagatšwa ka go kgetha mekgahlo ya dipolotiki yeo le e bonago e ka šomela toka ya badudi ka moka. Ka gona, le eletšwa go kgetha mekgahlo ya dipolotiki yeo ka kgonthe melao ya yona e tlogo šomela badidi, bahlaki le bao ba hlokišwago tšhireletso. A re iletšeng bojato, bosemorafe, semmotwana, bohwirihwiri, bomenetša le go ikholola.

Go ya ka mo tumelo ya rena ya Sekriste e re rutago kagona, go šišinywa ditlhohlo tšeo di latelago, ka maikemišetšo a go re thuša go kgetha, le go senkasenka gore e ka ba mokgahlo ofe wa dipolotiki wo re ka ikamantšhago le wona:

Go tšea karolo mererong ya dipolotiki go re hlohleletša go thekga:

  • Bokgethwa le bohlokwa bja bophelo le seriti sa motho yo mongwe le yo mongwe.
  • Go thekga lenyalo le bophelo bja lapa.
  • Maikarabelo go batho ka moka, le tlhompho ya toko ya batho ka moka.
  • Toko ya go abelana ditšweletšwa le mahumo a lefase le rena
  • Kwelobohloko go badiidi le bao ba lahlilwego.

Banabešo, ga go tsela e nngwe e kaone, ya go keteka tokologo ya rena yeo re e thabelago, go fetiša go tšea karolo yeo e tletšego dikgethong tšeo di tlago ka go aga lefase la rena. A nke re rapeleng, gape re šomeng ka mafolofolo gore dikgetho tšeo di tlago tša kakaretšo ebe tša khutšo, toka le tše di lokologilego.

Go kgopelwa gore thapelo yeo e latelago e rapelwe ka mehla, kudu mo Sehlabelong se Sekgethwa, go tloga bjale go fihlela go tsebišwa dipoelo tša dikgetho.

 

Thapelo ya Khutšo:

Oho Modimo wa toka le lerato, segofatša rena batho ba Borwa bja Afrika, gomme o re thuše gore re phele ka khutšo ya gago.

Morena, ntire morwala khutšo ya gago: mo go bego le lehloyo, a ke bontšhe lerato; mo go bego le kgopišano, a ke bontšhe tshwarelo; mo go bego le thulano, a ke bjale kwano.

Morena yo bolo, ntumelele gore ke se tsome go kwišišwa, go feta go kwišiša; ke se tsome go ratwa go feta go rata; ke se tsome go amogela kwelobohloko, go feta go fa kwelobohloko; gobane ke fela ge re efa mo re tlogo amogela; ke fela ge re swarela, mo re tlogo swarelwa; ke fela ka go itshwenya le go itima, mo re tlogo hwetša khutšo ye e sa felego le bangwe ka rena.

Amen.

Goba:

Morena re rapelela gore dikgetho tša kakaretšo tšeo di tlago, di tiišeletše tokologo (demokrasi) ya rena, gore re kgone go phethagatša mediro ya rena bjaka badudi ba maikarabelo bao ba hlomphago ditokelo tša batho ka moka.

A nke boikgethelo bja rena bo tliše kholofelo, go bahloki, bootee go batho ka koma, tšhireletšo le bokamoso bja khutšo go bana ba rena.

Amen.